دیدار الهیاری مدیر منطقه سه با سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری

دیدار الهیاری مدیر منطقه سه با سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری