زیرسازی کوچه 7خامنه ای برای آسفالت

زیرسازی کوچه 7خامنه ای برای آسفالت