ساخت مخزن بتنی در بلوار شهدای گمنام

ساخت مخزن بتنی در بلوار شهدای گمنام

مبلغ قراداد :یک میلیارد وپانصد وهفتاد وسه میلیون ریال