ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای

ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای

 عملیات اجرایی پروژه فاز یک ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای آغاز گردید .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه  ، عملیات اجرایی پروژه فاز یک ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای در دستور کار منطقه سه شهرداری یزد قرارگرفت . ابویی مسئول عمران منطقه هزینه اجرای طرح را از محل اعتبارات عمرانی سال جاری منطقه به مبلغ 4.000.000.000 ریال اعلام که شامل عملیات
پیاده روسازی و اجرای فضای سبز و پارکینگ بر معبر می باشد . وی همچنین اظهار داشت در جهت یکسان سازی بدنه بلوار آیت ا... خامنه ای همزمان با اجرای ساماندهی پیاده روسازی ، نسبت به حصارکشی زمین های مجاور با استقرار دیوار پیش ساخته اقدام خواهد شد .

                                                                روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد