سایر عملکرد عمران


اهم پروژه هاي عمراني منطقه سه

·         احداث و تکمیل پارک ولایت

·         احداث و تکمیل فضای سبز قاسم آباد

·         بهسازی پارک پهلوان یزدی

·         اصلاح هندسی تقاطع میدان جانباز به بلوار تیمسار فلاحی

·         احداث یوترن بلوار شهید قندی

·         احداث ميدان در انتهای بلوار شهیدان انتظاری  

             سایر عملکردهای واحد عمران

·         ساخت آبخوري درپارک آزادگان و میدان فرهنگ

·         خرید کنتور انشعابات برق (تیربرق ، ترانس فشار قوی )

·         تکمیل قسمتی از پارک کوثر

·         احداث یوترن و اصلاح هندسی بلوار شهید قندی

·         پیاده روسازی بلوار تیمسار فلاحی

·         پیاده روسازی بلوار طراوات ، انتهای بلوار شهیدان اشرف

·         پیاده روسازی بلوار شهیدان اشرف

·         پیاده روسازی پارک آزادگان

·         پیاده روسازی میدان راه آهن

·         آسفالت ، زیرسازی ، نصب سنگ جدول بلوار آتشنشان

·         فرش موزائیک قسمتی از بلوار شهیدان اشرف

·         اصلاح هندسی ورودی مجتمع ادارات

·         خاکبرداری و نخاله برداری انتهای بلوار شهدای گمنام

·         خاکبرداری و تسطیح پارک بلوار سعادت

·         اصلاح سنگ جدول خیابانها

·         نصب وسایل بازی در پارکهای سطح منطقه

·         ایجاد رمپ در پیاده روهای سطح منطقه