عزم جدی در اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در منطقه سه

عزم جدی در اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری وبه نقل از منصوری مدیر منطقه در راستای اجرای آرای کمیسیون ماده صد شهرداری و همچنین در جهت کاهش هزینه های اجرایی و عملیات با پیگیریهای واحد اجرای احکام شهرداری منطقه سه وهماهنگی با واحد اجراییات ، یک باب کافی شاپ واقع در صفاییه خیابان اطلسی که در کمیسیون ماده صد تغییر کاربری غیر قانونی آن پذیرفته نشده بود توسط مالک تخریب وبه صورت مسکونی تبدیل شد.