عملیات اجرائی زیرسازی و مرمت آسفالت خیابان ابوالقاسم رشتی

عملیات اجرائی زیرسازی و مرمت آسفالت خیابان ابوالقاسم رشتی

عملیات اجرائی زیرسازی و مرمت آسفالت خیابان ابوالقاسم رشتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در دستور کار واحد عمران منطقه سه قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی جمع آوری و زیرسازی و مرمت آسفالت خیابان ابوالقاسم رشتی در دستور کار واحد عمران منطقه قرار گرفت . ابوئی مسئول واحد عمران منطقه هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه فوق الذکر را مبلغی بالغ بریک میلیارد ریال اعلام نمود.