عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشجو

عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار دانشجو

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده رو سازی بلوار دانشجو حد فاصل سه راه تعاون تا سه راه آتش نشانی با صرف اعتباری بالغ بریک میلیارد و500 میلیون ریال آغاز ودرحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی دونیم کیلومتر و عرض پنج متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان واظهار داشت : این پروژه که با هدف تسهیل درعبور ومروروبهبود محیط شهری و ایمنی شهروندان درحال انجام است شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استانداردمی باشد.