عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار سخاوت

عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار سخاوت

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده رو سازی بلوار سخاوت محدوده ابتدای مجتمع مسکونی سینا تا انتهای مجتمع مسکونی زمرد فرهنگیان آغاز ودرحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی یک کیلومتر و عرض چهارمتر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان واظهار داشت : این پروژه که با هدف تسهیل درعبورومرور شهروندان ،ايجاد بستری مناسب جهت تردد روشندلان درمعابرسطح شهروساماندهی وزیباسازی معابر ورودی شهردرحال انجام است شامل عملیات تخریب و خاکبرداری ،مرمت وتعویض سنگ جدول های فرسوده وانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد می باشد.