عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک بسیجیان منشعب از بلوار جوان آغاز شد.

عملیات زیرسازی و آسفالت شهرک بسیجیان منشعب از بلوار جوان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ،عملیات اجرائی زیرسازی، آسفالت و نصب سنگ جدول معابراصلی و فرعی شهرک بسجیان منشعب از بلوار جوان آغاز گردید. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود مساحت انجام عملیات زیرسازی وآسفالت معابر اصلی وفرعی این شهرک شامل بلوار نشاط وکوچه های دوم ، پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم گلشن غربی بیش از7 هزار متر مربع و هزینه انجام این عملیات ازمحل اعتبارات منطقه سه تامین گردیده است .سید مهدی میرباقری با بیان این مطلب که درسال جدید زیرسازی وآسفالت وروکش آسفالت معابر فرعی واصلی منطقه در اولویت کار واحد عمران منطقه قرارگرفته است اظهار امیدواری نمود در سال جدیدکلیه تعهدات به جا مانده از سال قبل نیزبه انجام برسد.