مرتبط

شهرداری یزد

www.yazd.ir 

شورای اسلامي شهر یزد

www.shora.yazd.ir

منطقه یک شهرداری یزد

www.m1.yazd.ir 

منطقه دو شهرداری یزد

www.m2.yazd.ir 

 منطقه چهارشهرداری یزد

www.m4.yazd.ir 

 منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد

 www.tarikhi.yazd.ir

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 www.125.yazd.ir 

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 www.omran.yazd.ir

 سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری یزد

 www.parks.yazd.ir

 سازمان مدیریت آرامستانها

 www.aramestanha.yazd.ir

 سازمان حمل و نقل و بار و مسافر

 www.transport.yazd.ir

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی

 www.fruit.yazd.ir

 سازمان فرهنگي ، اجتماعی وورزشي

 www.farhang.yazd.ir

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی www.mosharekat.yazd.ir

 سازمان مديريت پسماند

 www.pasmand.yazd.ir