مسئول امور اداری و مالی

مسئول امور اداری و مالی

رضا اللهیـاری

کارشناس مدیریت اقتصاد بازرگانی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

مسئول امور اداری و مالی

 شرح وطایف :

-          نظارت بر کلیه امور اداری ، مالی ، خدماتی و تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویضی به منطقه

-          حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص

-          کنترل و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و ارائه گزارشات لازم به امور اداری شهرداری مرکز

-         حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

-          پیگیری و مکاتبه با شهرداری مرکز جهت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام امورات منطقه

-          نظارت بر امور اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل در روند امور

-          انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعملهای مربوطه

    -      انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه