مسئول امور کمیسیونهای ماده صد

مسئول امور کمیسیونهای ماده صد

حسین نعمت پور

مسئول امور کمیسیونهای ماده صد

 

شرح وظایف :

 

-         کلیه مکاتبات کمیسیونهای ماده صد

-         پیگیری وصول جرائم ساختمانی

-         تهیه و تنظیم اخطارهای ساختمانهای اداری و بانکی