مسئول درآمد

مسئول درآمد

عباسعلی حکیم پور

کارشناس اقتصاد بازرگانی

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

مسئول واحد درآمد

 

شرح وظایف:

-          تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی

-          صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی

-          نظارت و وصول عوارضات بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر

-          نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و بخشنامه ها