مسئول نوسازی

مسئول نوسازی

محمد حسین اسدی

فوق دیپلم معماری

مسئول واحد نوسازی و جمعداری اموال

شرح وظایف:

-          پاسخگویی به مراجعین و تعیین کدنوسازی و تکمیل پرونده

-          محاسبه و صدور فیش نوسازی

-          ثبت پرداختی ها در سیستم مربوطه

-          نظارت بر کالاهای خریداری شده و نصب برچسب اموال و قیمت آنها در سیستم جمعداری

-          ثبت جابجائی اموال در سیستم