معاونت خدمات شهری

عبدالعلی صداقتی

معاونت خدمات شهری

شرح وظایف: