معاونت فنی

معاونت فنی

محمدرضا شیرانیان

کارشناس عمران

معاونت فنی منطقه

 

شرح وظایف:

-            پاسخ به مراجعین و نظارت در خصوص صدور پروانه ساختمانی ، عدم خلافی ، تمدید پروانه ، انتقال سند و نامه های بانکی و مکاتبات مربوط به واحد فنی

-           رسیدگی به آراء کمیسیون ماده صد

-          نظارت بر امورات منطقه در زمان عدم حضور شهردار

-          انجام مکاتبات اداری با سازمانهای و ارگانهای دولتی

    -      انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه