میدان گل نرگس و پیرامون آن مرمت وبازسازی شد.

میدان گل نرگس و پیرامون آن مرمت وبازسازی شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، تعویض و مرمت سنگ جدول های فرسوده و نصب سنگ جدول جدید ، مرمت آسفالت میدان گل نرگس و پیرامون آن واقع در شهرک سیلو انجام ومورد بهره برداری قرارگرفت . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : به دلیل فرسودگی آسفالت ونامناسب بودن سنگ جدول میدان وراستگردهای این محدوده عملیات ساماندهی میدان مذکور شامل تخریب وجمع آوری سنگ جدول های فرسوده ، نصب سنگ جدول های جدید ومرمت آسفالت فرسوده انجام گردید. وی محل تامین هزینه انجام پروژه مذکوررا ز محل اعتبارات عمرانی منطقه سه عنوان و هدف از اجرای این پروژه را نگهداری بهتر از فضای سبز بلوار و زیبا سازی معابر و منظر شهری عنوان نمود . ضمناً مقرر گردید با هماهنگی سازمان سیما، منظروفضای سبز شهری نسبت به کاشت بیشتردرختان در این میدان واطراف آن نیز اقدام گردد.