نشست صمیمی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مدیر و پرسنل منطقه 3

نشست صمیمی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با مدیر و پرسنل منطقه 3