نگین کویر

 

 

یــــزد

يزد ريشه در يسن، يشت و يا يزش- به معناي ستايش ونيايش درزبان فارسي ميانه دارد.
يزد از يزدان به مفهوم پاك ومقدس وبه معني ذات خداوند نيز مي تواند گرفته باشد. پس ميتوان يزد را شهرآفريننده خوبي ها و پاكي ها، و شهرخدا دانست .