واحد عمران سال90


 

شــــــــــــــــرح

 

ميزان كار انجام شده

 

آسفالت كوچه هاي زير شش متر

15200 مترمربع

آسفالت كوچه هاي بالاي شش متر

85550 مترمربع

زيرسازي كوچه هاي سطح منطقه

108000 مترمربع

لكه گيري معابر در سطح منطقه

3040 مترمربع

ديواركشي سطح منطقه

55 مترمربع

پياده روسازی ( فرش موزائيك و آسفالت)

8200 مترمربع

اصلاح هندسي

11 مورد

توزيع موزائيك به صورت نيم بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن پياده رو جلو واحدهاي مسكوني و تجاري

6500 مترمربع

تخريب آسفالت با پيكور و بيل مكانيكي

5700 مترمربع

تهيه و نصب سنگ جدول

17800 مترطول

حفر چاه جذبي

18 حلقه

نصب سرعتگير

40 عدد

رفع خطر ، تعمير و نگهداري و مرمت سنگ جدول ، نصب لوله ، تخريب سنگ جدول

11700 مترطول

مرمت پاركهاي درون محله اي

50 مورد

جمع آوري نخاله هاي بلاصاحب

17000 مترمکعب

جابجائي تأسيسات برق ( تيربرق ، ترانس فشار قوي)

5 مورد

خرید انشعابات ( انشعاب آب )

12 مورد