پارک پهلوان یزدی


نام پروژه : بهسازی پارک پهلوان یزدی

موقعیت پروژه : بلوار دانشگاه ، جنب خیابان شاهد 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : به صورت امانی 

مشخصات فنی پروژه : تخریب آسفالت ، شفته ریزی ، نصب سنگ جدول ، تهیه و حمل و پخش شن نقلی ، بتن ریزی محوطه بازی کودکان ، فرش موزائیک اتوماتیک استاندارد و موزائیک نابینایان

تاریخ شروع : 1390/10/15

تاریخ پایان : در حال اجرا

هزینه انجام کار : به صورت تقریبی 160.000.000 ریال

اقدامات انجام گرفته :

تخریب آسفالت                                                                                     950 مترمربع

شفته ریزی                                                                                         150 مترمکعب

نصب سنگ جدول                                                                                150 مترطول

تهیه ، حمل و پخش شن نقلی                                                               50 مترمکعب

بتن ریزی زمین محوطه بازی کودکان                                                        225 مترمربع

فرش موزائیک اتوماتیک  استاندارد و موزائیک نابینایان                                950 مترمربع