پیشـــواز مـاه مــهر

پیشـــواز مـاه مــهر

عملیات شستشوی ایستگاههای اتوبوس ، المانهای شهری و معابر منتهی به مدارس و دانشگاههادر سطح منطقه سه آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، با توجه به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس واحد خدمات منطقه طبق سنوات گذشته اقدام به شستشوی ایستگاههای اتوبوس ، المانهای شهری و معابر منتهی به مدارس و دانشگاهها نموده است. دهقان مسئول خدمات شهری منطقه در این خصوص گفت با عنایت به دستور معاونت  و نظرمدیرهماهنگی ونظارت خدمات شهری شهرداری از تاریخ پانزدهم شهریورماه خدمات منطقه سه عملیات خاک ونخاله برداری و نظافت و شستشوی معابر و المانها و ایستگاههای اتوبوس را بطور شبانه روزی آغاز و تا پایان شهریورماه نیز ادامه دارد تا انشاءا...  ما نیز بنحوی در شادابی دانش آموزان برای شروع سال تحصیلی جدید سهیم باشیم .