گزارش تصویری آزادسازی ورفع تصرف پارکینگ ومعبر عمومی وپیاده رو مجتمع سیتی سنتر

گزارش تصویری آزادسازی ورفع تصرف پارکینگ ومعبر عمومی وپیاده رو مجتمع سیتی سنتر