گزارش تصویری از حضور پرشور پرسنل منطقه سه در راهپیمایی 22 بهمن

گزارش تصویری از حضور پرشور پرسنل منطقه سه در راهپیمایی 22 بهمن