گزارش تصویری آغاز به کار ممیزی پیگیری و وصول عوارضات ساختمان های تجاری سطح شهر

گزارش تصویری آغاز به کار ممیزی پیگیری و وصول عوارضات ساختمان های تجاری سطح شهر