گزارش تصویری(آماده سازی اجرای قسمتی از اراضی 65 هکتاری شهرداری)

گزارش تصویری(آماده سازی اجرای قسمتی از اراضی 65 هکتاری شهرداری)