گزارش تصویری تلاش همکاران منطقه3جهت رفع آبگرفتگی معابر

گزارش تصویری تلاش همکاران منطقه3جهت رفع آبگرفتگی معابر