گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شهیدان الله دادی و احمدی روشن باهمکاری منطقه سه شهرداری وسازمان فاوا

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شهیدان الله دادی و احمدی روشن باهمکاری منطقه سه شهرداری وسازمان فاوا