152 هزار و پانصد مترمربع آسفالت در منطقه سه شهرداری از ابتدای سالجاری تا کنون

152 هزار و پانصد مترمربع آسفالت در منطقه سه شهرداری از ابتدای سالجاری تا کنون

محمود دهقان سرپرست منطقه سه اظهار داشت : از شروع سال جدید تا کنون بالغ بر 72 هزار و پانصد مترمربع از خیابانها و کوچه های سطح منطقه سه آسفالت گردیده است  که شامل :

پارکینک بلوار جوان -  پارکینگ امیرکبیر (جنب پمپ بنزین سیلو) -  تعدادی از کوچه های قاسم آباد و همچنین کوچه های منشعب از خیابان آذر یزدی ، شهرک اسکان و آزادشهر ، بوستان پرستار ، خیابان شهیدان نیرنگ ...

شایان ذکر است حدود 80 هزار مترمربع از معابر نیز در مرحله روکش آسفالت می باشد که تا چند روز آینده آسفالت آن به اتمام می رسد که شامل :تعدادی از کوچه های خیابان مجدالعلماء ، منتظر الفرج ، کوچه ارشاد اسلامی ، خیابان وحدت ، خیابان هنگ ژاندارمری ، خیابان ایثار و ...