بازدید سرزده شهردار از منطقه سه ...

بازدید سرزده شهردار از منطقه سه ...

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد ، صبح روز یکشنبه مورخ 07/08/91شهردار یزد از پروژه ساماندهی بایگانی منطقه سه بازدید نمود .

در این بازدید که مدیر منطقه ، مدیر سازمان فاوا ، مسئول امور اداری و مالی شهرداری و جمعی از ناظرین پروژه حضور داشتند از پروزه ساماندهی بایگانی و عملکرد ناظرین بازدید به عمل آمد و مشکلات و مسائل مربوط به این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 

                                                          روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد