برگزاری مسابقه پرتاب دارت درمنطقه

برگزاری مسابقه پرتاب دارت درمنطقه
به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، مسابقه پرتاب دارت به مناسبت روز 12 فروردین ماه (روزجمهوری اسلامی ) با حضور همکاران منطقه سه از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری انجام گردید. هدف از برگزاری این مسابقه که مورد استقبال پرسنل نیز قرار گرفت تقویت روحیه نشاط وشادابی دربین آنان بیان گردید. در پایان به برندگان این مسابقه جوایزی نیز اهداء گردید.
 
( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)