تقدیر و تشکر شهردار منطقه از کارگران واحد امانی ....

تقدیر و تشکر شهردار منطقه از کارگران واحد امانی ....

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری ، به مناسبت روز جهانی کارگر شهردار منطقه سه در جمع کارگران امانی حضور یافت و ضمن تبریک روز کارگر به خاطر زحمات بی شائبه آن عزیزان تقدیر و تشکر کرد.  

مهندس دهقان خاطر نشان کرد کارگران امانی از نیروهای زحمتکش شهرداری هستند که باید مورد توجه بیشتر قرار گرفته و به زحمات آنها ارج نهیم.

در پایان با اعطاء لوح تقدیر و یک جلد قرآن به آقایان علی مسعودی ، محمدرضا حاتمی و محمدعلی رئیسی  به عنوان نماینده کارگران از زحمات آنان تقدیر و تشکر گردید.