خاک و نخاله برداری


موقعیت : سطح منطقه

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : زیباسازی منظر شهر و رفاه حال شهروندان

پیمانکار : خدمات عمرانی ماندگاری ، کویر آفاق ایساتیس

مساحت کار انجام شده : 17500 مترمکعب

مشخصات فنی : بارگیری و حمل خاک و نخاله به محل گودهای مجاز

تاریخ شروع : 91/05/11

تاریخ پایان : در حال اجرا

هزینه انجام کار : 700.000.000 ریال