خدمات شهری


« سایر عملکردهای واحد خدمات شهری در سالهای 89 و 90»

شـرح عملكرد ( سال1389)

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی بالغ بر 475 مورد

پیگیری جهت رنگ آمیزی 16000 مترمربع سنگ جدولهای سطح منطقه

پیگیری نظافت و آماده سازی 170000 مترمربع معابر جدیدالاحداث

همکاری با ستاد حوادث غیرمترقبه شهرداری

نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد  

شـرح عملكرد ( سال1389)

پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی بالغ بر 570 مورد

پاکسازی نزدیک به 85 مورد زمین افتاده

نظارت بر عملکرد پیمانکاران