زیرسازی و آسفالت


نام پروژه : زیرسازی و آسفالت معابر زیر شش متر

موقعیت پروژه : سطح منطقه سه

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : به صورت امانی ، شرکت افراز بادگیر

مساحت کار انجام شده : 15200 مترمربع

مشخصات فنی پروژه : خاکبرداری ، زیرسازی ، تراکم ، آسفالت

تاریخ شروع : 1390/06/31

تاریخ پایان : 1390/11/31

هزینه انجام کار : 1.220.000.000 ریال

نام پروژه : زیرسازی ، آسفالت و نصب سنگ جدول معابر بالای شش متر

موقعیت پروژه : سطح منطقه سه

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : سازمان عمران شهرداری ، شرکت حریتاش

مساحت کار انجام شده : 85550 مترمربع

مشخصات فنی پروژه : خاکبرداری ، زیرسازی ، نصب سنگ جدول ، تراکم ، آسفالت

تاریخ شروع : 1390/06/15

تاریخ پایان : 1390/10/15

هزینه انجام کار : 8.555.000.000 ریال