سامانه 137 منطقه به روز رسانی گردید .

سامانه 137 منطقه به روز رسانی گردید .
با پيگيريهاي سرپرست جديد منطقه سه سامانه 137 بروز رساني گرديد .... 
       برابر گزارش روابط عمومي منطقه با توجه به تلاشهاي بي وقفه همكاران واحد اداري و مالي ، اجرائيات ، عمران و خدمات نامه هاي سامانه 137 طبق زمان اعلام درخواست الويت بندي و ضمن پاسخ ، به روز رساني گرديد .