مسئول اجرای احکام

مسئول اجرای احکام

سعید کاوه یزدی

فوق دیپلم عمران

مسئول اجرای احکام  

شرح وظایف:

-          اجرای آراء صادره قطعی از کمیسیون ماده صد

-          اجرای حکم قلع بنا ( تخریب ، رفع اشرافیت ، رعایت گذربندی) در سطح منطقه

-          پیگیری اخذ حکم ورود به ساختمان از معاونت دادستانی

-          اخذ حکم جهت پر نمودن گودبرداریهای غیرمجاز در سطح منطقه

      -     انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق