فرامرز رمضانی 

سرپرست منطقه سه

 

شرح وظایف :

 • - برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور تامین خدمات مورد نیاز و توسعه عمرانی منطقه شهری در چارچوب وظایف قانونی
 • - انجام کلیه وظایف شهرداری در سطح منطقه با هماهنگی با معاونت‌های تخصصی ذیربط
 • - انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندی‌های زیست‌محیطی شهری و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری 
 • - وصول عوارض و درآمد های قانونی
 • - صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب
 • - نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه
 • - رسیدگی به امور اداری و استخدامی و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده
 • - تنظیم برنامه و بودجه سالانه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و پیگیری در تامین آنها
 • - نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات شهری در سطح منطقه
 • - پیش بینی نیازهای عمرانی منطقه و اعلام آن به معاونت ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه
 • - ارزیابی و نظارت بر املاک شهرداری در سطح منطقه